Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim a zákazníkmi - kupujúcim. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.
 2. Kupujúci sa rozumie zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba , ktorá odoslala objednávku (elektronicky).
 3. Predávajúcim sa rozumie TOP DETAIL s.r.o., IČO 47 133 899.
 4. Objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene toho tovaru.
 5. Odoslaním objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami , a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom dňom odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu , ktorú potvrdí predávajúci e-mailom alebo telefonicky. Každú e-mailovú objednávku predávajúci potvrdí e-mailom alebo telefonicky.
 6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenie kúpnej ceny jeho prevzatím.

Povinnosti predávajúceho

 1. Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
  • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
  • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
  • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 2. Nezodpovedáme za:
  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
  • Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
  • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
  • Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 3. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Objednanie tovaru

Objednávky môžete uskutočniť niekoľkými spôsobmi:
elektronickou poštou: info@topdetail.sk
telefonicky na čísle: + 421 904 01 38 37

DODACIE PODMIENKY.

 1. Objednaný tovar zasielame v najbližšom možnom termíne odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.
 2. V súlade s ustanovením §13 ods.1. zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej doby v prípade , ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú. V tomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.
 3. Pri zakúpení tovar Vám vieme zabezpečiť dopravu prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Štandardný spôsob dodania tovaru je Slovenskou poštou a.s. ako obchodný balík na Vami zvolenú adresu alebo našou dopravou. Objednaný tovar štandardne dopravujeme k budove vašej firmy, bez vynášania do kancelárie. Výnimku tvorí len drobný tovar. Pri viackusových dodávkach si zákazník zabezpečuje vynesenie sám. Pri dodávke s montážou nábytku je potrebné podrobnosti dodania dohodnúť pri zadaní objednávky. Termín dodania je zákazníkovi oznámený vždy min. deň vopred.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad – faktúru Vám zašleme spolu s objednaním tovarom.
 2. Ponúkame tieto možnosti platieb: Platba v hotovosti prostredníctvom prepravnej služby platíte , až pri jeho prevzatí (do výšky 100,- €)
 3. Bezhotovostná platba prostredníctvom vkladu na účet: Banka : ČSOB Bankový účet: 4013352118 / 7500 Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky
 4. Pri objednávke nad 100 eur sa tovar vyrobí a dodá po uhradení 50% zálohy formou predfaktúry na bankový účet .Splatnosť faktúr je 7 dní. Tovar až do úplného uhradenia je majetkom predávajúceho.. V prípade omeškania kupujúceho s platením za dodaný tovar, uhradí predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 1. Na každý tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu(najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) informovať predávajúceho o zistených závadách.
 3. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
 4. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť vyplnením a odoslaním reklamačného listu na adresu info@e-detail.sk, prípadne sa telefonicky informovať na tel. č. 0904 01 38 37.
 5. Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby , za cenu tovaru v čase objednávky.
 6. Pri montáži a používaní tovaru je kupujúci povinný riadiť sa návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním , používaním alebo ošetrovaním výrobku.
 7. Reklamácie sa nevzťahujú na prirodzené starnutie a opotrebovanie výrobku.
 8. Postup pri reklamácii:
  Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný list s číslom objednávky , prípadne fotografiu poškodeného tovaru zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho bezodkladne po tom čo závadu zistí. Fotografie reklamácie pomôžu k presnejšej špecifikácii poškodenia a pomôžu urýchliť proces reklamačného konania.
 9. Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby , môže kupujúci požadovať bezplatné a riadne odstránenie chýb, výmenu chybnej časti alebo dielca , ak sa chyby týkajú iba častí.
 10. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu , aby sa tovar mohol riadne užívať , môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmenou chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná , môže kupujúci požiadať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

VRÁTENIE TOVARU

 1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenie dôvodov do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru , pričom je nevyhnutné , aby v uvedenej lehote doručil predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy(poštou alebo e-mailom).
 2. Tovar , ktorý sa kupujúci rozhodne vrátiť musí byť v pôvodnom balení , bez poškodenia a používania v opačnom prípade nebude prevzatý od kupujúceho. Náklady spojené s vráteným tovaru hradí kupujúci.
 3. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na účet kupujúceho do 15 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ www.topdetail.sk sa zaväzuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe (s výnimkou kuriérskej služby ,prepravnej spoločnosti alebo pošty).
Predávajúci si vyhradzuje zmenu obchodných podmienok.

Verzia na stiahnutie vo formáte pdf.